PRZEDMOWA

Kil­ka zdań na tem­at powodów napisa­nia tej książ­ki Pomysł napisa­nia tej książ­ki zrodz­ił się kil­ka lat temu na kan­wie moich zain­tere­sowań wpły­wem mediów audiow­iz­ual­nych, a zwłaszcza infor­ma­cyjnych pro­gramów telewiz­yjnych, na rozu­mie­nie ich treś­ci przez odbior­ców. Pod­sumowu­jąc przegląd teorii psy­cho­log­icznych, socjo­log­icznych i medioz­naw­czych, a także wyni­ki badań włas­nych nad rozu­mie­niem przekazu telewiz­yjnego, dostrzegłem dwie charak­terysty­czne ten­denc­je (Fran­cuz, 2002). Po […]

IMAGIA

W kierunku neu­rokog­ni­ty­wnej teorii obrazu Czarny kwadrat na białym tle Kaz­imierza Malewicza jest najbardziej wyrafi­nowaną for­mą prezen­tacji isto­ty obrazu i — w pewnym sen­sie — isto­ty widzenia w ogóle. Jest syn­tezą chwilowych aktów per­cepcji i wyobraźni wzrokowej zarazem, ogranic­zonych mglistą ramą uwa­gi.     o autorze | nagrody | licencja