O AUTORZE

PROF. DR HAB. PIOTR FRANCUZ 

Psy­cholog, kierown­ik Kat­edry Psy­chologii Ekspery­men­tal­nej oraz Per­cep­tion & Cog­ni­tion Lab.; dyrek­tor Insty­tu­tu Psy­chologii Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego Jana Pawła II; członek Komite­tu Psy­chologii Pol­skiej Akademii Nauk; stype­ndys­ta uni­w­er­sytetów amerykańs­kich i europe­js­kich (m.in. Catholic Uni­ver­si­ty of Amer­i­ca (Wash­ing­ton D.C., USA), Catholic Uni­ver­si­ty of Leu­ven (Leu­ven, Bel­gia), Uni­ver­si­ty of Wis­con­sin-Madi­son (Madi­son, WI, USA), Pur­due Uni­ver­si­ty (West Lafayette, IN, USA), Cor­nell Uni­ver­si­ty (Itha­ca, NY, USA), Uni­ver­si­ta Ital­iana per Stranieri (Peru­gia, Włochy), Uni­ver­si­ty of Lon­don (Lon­dyn, UK); autor, redak­tor i współredak­tor pon­ad 20 książek oraz pon­ad 100 artykułów w cza­sopis­mach ogólnopol­s­kich i między­nar­o­dowych z zakre­su psy­chologii poz­naw­czej i neu­ronau­ki, metodologii psy­chologii i komu­nikowa­nia za pośred­nictwem mediów wiz­ual­nych, audiow­iz­ual­nych; kierown­ik, opiekun naukowy i główny wykon­aw­ca grantów (m.in. Komite­tu Badań Naukowych, Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej, Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego, Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki, Nar­o­dowego Cen­trum Badań i Roz­wo­ju); wielo­let­ni współpra­cown­ik TVP SA; nagrod­zony, m.in. Nagrodą Wydzi­ału I Nauk Human­isty­cznych i Społecznych Pol­skiej Akademii Nauk w dziedzinie psy­chologii im. Władysława Witwick­iego za wybitne osiąg­nię­cia naukowe (2016), Nagrodą Teofras­ta (2014) za najlep­szą naukową książkę psy­cho­log­iczną w wydaną roku 2013 (IMAGIA. W kierunku neu­rokog­ni­ty­wnej teorii obrazu), Nagrodą Pol­skiego Towarzyst­wa Neu­ropsy­cho­log­icznego „Coper­ni­cus Prize 2012”, za wyróż­ni­a­jące osiąg­nię­cia w roz­wo­ju neu­ronau­ki w Polsce oraz wyróżniony tytułem „Wykład­ow­ca Roku 2011”, nadanym przez Par­la­ment Stu­den­tów Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej; zain­tere­sowany prob­lematyką rozu­mienia przekazów wiz­ual­nych (w szczegól­noś­ci obrazów malars­kich) i audiow­iz­ual­nych oraz per­cepcji i wyobraźni wiz­ual­nej i kineste­ty­cznej w per­spek­ty­wie poz­naw­czej i neuropoznawczej.

kon­takt | mail

NAGRODY

NAGRODA TEOFRASTA (2014)

IMAGIA. W kierunku neu­rokog­ni­ty­wnej teorii obrazu Pio­tra Fran­cuza została uznana za najlep­szą naukową książkę psy­cho­log­iczną w 2013 roku i uhonorowana przez redakcję mag­a­zynu „Charak­tery” Nagrodą Teofras­ta.

NAGRODA PAN IM. WŁADYSŁAWA WITWICKIEGO (2016)

Piotr Fran­cuz otrzy­mał nagrodę Pol­skiej Akademii Nauk za wybitne osiąg­nię­cia naukowe w 2016 roku. Nagro­da w dziedzinie psy­chologii im. Władysława Witwick­iego została przyz­nana za mono­grafię IMAGIA. W kierunku neu­rokog­ni­ty­wnej teorii obrazu.


Publikacja sfinansowana w ramach zadania

Upowszech­nie­nie w języku ang­iel­skim mono­grafii Pio­tra Fran­cuza pt.
Ima­gia. W kierunku neu­rokog­ni­ty­wnej teorii obrazu

Zadanie finan­sowane w ramach umowy nr 611/P‑DUN/2019 ze środ­ków Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego przez­nac­zonych na dzi­ałal­ność upowszech­ni­a­jącą naukę.

Spis treści